español · català
serveis
ÍNDEX
ACTIVITATS MINERES
Projectes i direccions facultatives; plans de labors per a l'explotació de pedreres i mines; instal·lacions i plantes de fabricació d'àrids naturals i artificials; tallers de manipulació, transformació i elaboració de pedra natural i artificial; plantes d'elaboració de formigó i morters; equips de càrrega i transport; instal·lacions elèctriques; pous, afloraments i concessions d'aigua; equips de pressió d'aire; construcció de naus i edificacions per a les activitats relacionades, etc.

MEDI AMBIENTALS
Acreditat com a consultor mediambiental. Estudis, projectes, programes, impactes medi ambientals i paisatgístics, segons Llei IIAA d'intervenció integral de l'administració ambiental, controls per EACs, plans de restauració, disseny i redisseny de pedreres, sanejament d'aigües, emissions atmosfèriques, gestions de productes de residus industrials, etc

VOLADURES D'EXTERIOR
Projectes; direcció facultativa tècnica i assessorament d'obres públiques, civils i mineres; estudis i controls de vibracions i acústics per a tot tipus d'edificacions, equips o instruments d'especial sensibilitat (sismògraf); control de gasos; voladures especials (grans voladures, aquàtiques, demolicions, amb riscos peculiars, properes a instal·lacions elèctriques, properes a emissió d'ones); aquàtiques; millora de rendiments en producció i baixos efectes ambientals. Optimització i la utilització de tot tipus de productes homologats siguin explosius, cordons detonants o detonadors: (elèctrics, no elèctrics primadets, electrònics), entre altres.

VOLADURES D'INTERIOR
Confecció de projectes, direcció facultativa de treballs en mineria, obra civil i tot tipus d'assessoraments tècnics. Pous verticals, galeries i túnels en nuclis urbans i zones rurals de diferents dimensions i característiques, per carreteres, ferrocarril, captacions i canals d'aigua, etc. Optimització amb els explosius i detonadors més adients per aconseguir majors rendiments, reduits costos i mínims efectes mediambientals. Disponibilitat d'equips per a control de vibracions, ones aèries (sismògraf), gasos, etc.

DESMUNTS I DEMOLICIONS AMB CIMENTS ESPECIALS
Excavacions de roques o elements estructurals amb ciments expansius, per a aquells casos que un escàs volum o problemes d'accessibilitat maquinària i/o de vibracions de sòl i vibracions acústiques impossibilitin o desaconsellin l'ús d' explosius o martells hidràulics, així com l'espera per obtenir l'autorització administrativa en l'utilització d'explosius.

DOCUMENTS TÈCNICS, ADMINISTRATIUS I JURÍDICS
Informes i peritacions administratives i judicials, referent a temes relacionats amb la mineria, medi ambient, aigües, maquinària i treballs varis amb tècnica minera.
Tramitació d'expedients: obertura, ampliacions/reduccions, trasllat, canvi de titular, canvi de direcció social, canvi d'activitat econòmica, concessions i autoritzacions de cabals d'aigües en captacions subterrànies i no subterrànies, vertits i obres. Altes i declaracions anuals de productor de residus industrials; registre d'empreses acreditades a Catalunya per a la construcció (REA), etc.

PREPARACIÓ I FORMACIÓ DE PERSONAL
Veure cursos i formació.

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Acreditats com a tècnics superiors en seguretat, higiene, psicologia i ergonomia en el treball. Estudis, confecció de documents i seguiment de temes relacionats amb la seguretat i la salut en els centres de treball; formació i informació per als diferents nivells estructurals de personal a les empreses; planificació i elaboració de cursos de formació i informació; elaboració de documentació per a la complimentació de plans de posada en conformitat de maquinària i llocs de treball, documents de seguretat i salut (DSS), disposicions internes de seguretat (DIS), i altres.

TOPOGRAFIA
Treballs de qualsevol tipus: per a desenvolupament de projectes minero-ambientals, urbanístics, edificacions, informes, destriaments, parcel·lacions, amidaments, cubicacions, peritacions, temes cadastrals, etc.

PIROTÈCNIA
Projectes de locals i casetes per a la venda de material recreatiu pirotècnic. Dipòsits per a emmagatzemar.

 

Prudenci Comellas, 31 - 08242 MANRESA (Barcelona)
Tel. 938 750 710 - Fax 938 750 283 - Mòbil 608 798 630
info@pina.cat           www.pina.cat